algemene voorwaarden

ALGEMENE CONSUMENTEN VOORWAARDEN VAN EDEN GROEP

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES


In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

A.      De ondernemer: Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers, werkzaam en actief in de volgende werkzaamheden:
1. Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor particulieren, bedrijven en overheid, ten behoeve van de aanleg en/of onderhoud van tuinen, bomen en overige groene ruimten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens voor de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

2. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor onder punt 1 genoemde werkzaamheden.

3 Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

B.      Materialen:
1. Levende materialen:
alle producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen, welke in het vakgebied van Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers vallen. 
2. Dode materialen:
alle overige producten en artikelen, welke in het vakgebied van Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers vallen.

C.      Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers opdracht geeft, tot het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden, leveren van levende en dode materialen en/of geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen, zoals hierboven onder A gedefinieerd.

D.      Aanneemsom: het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers overeen zijn gekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, inclusief BTW.

E.       Regiewerk: alle werkzaamheden, onder A gedefinieerd, welke niet vallen zoals onder D omschreven en die tussen opdrachtgever en Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers overeen zijn gekomen, inclusief BTW.

F.       Uurloon: de vergoeding voor de verrichting van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Het totaal aantal uren dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, exclusief de tijd voor verplaatsing naar en van het werk, wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders besproken.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

- Alle ontwerpen en/of alle plannen en/of alle aanbiedingen en/of alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop en/of oplevering van levende en dode materialen door Van Eden Boomverzorging en Hoveniers aan de opdrachtgever.

- Alle in samenhang met de gedefinieerde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden.

2.       Enige afwijking van deze voorwaarden zal slechts bindend zijn indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers is bevestigd. Alle bepalingen, waarvoor enige afwijking niet op voorstaande wijze is overeengekomen, blijven onverminderd van toepassing.

3.       Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers verplicht zich deze algemene voorwaarden te publiceren op de website; www.vanedenboomverzorging.nl en www.vanedenhoveniers.nl.

 

ARTIKEL 3 – AANBOD EN OFFERTE

 

1.       Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers alle relevante informatie tot zich genomen. Daarnaast maakt Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers aan de opdrachtgever vooraf de offertekosten en ontwerpkosten bekend.

2.       Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers brengt het aanbod altijd schriftelijk uit.

3.       Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.

4.        Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden, tenzij anders besproken.  

5.       Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

6.       Indien schriftelijk overeengekomen, zal de consument/opdrachtgever, de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Van Eden Boomverzorging vergoeden in geval hij wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

7.       Meerwerk wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch door Van Eden Boomverzorging bekendgemaakt.

 

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 

1.       De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt altijd schriftelijk.

2.       Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht, tenzij anders besproken.

3.       Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers niet.

4.       Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De opdrachtgever is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.

5.       Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers, is behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

 

ARTIKEL 5 – DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 

De opdrachtgever kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds

opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan hij met inachtneming van een redelijke termijn opzeggen.

 

ARTIKEL 6 - PRIJSWIJZIGINGEN

 

De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet alsmede uit de CAO voortvloeien worden doorberekend aan de consument.

 

ARTIKEL 7 – WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

 

1.       Wijzigingen in de overeenkomst waaronder afwijkingen van de algemene voorwaarden in een individueel geval dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.

2.       Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

3.       Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren worden geoffreerd en na akkoord worden uitgevoerd.

 

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT

1.       Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door

hun verwerkte levende materialen wordt door Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.

2.       Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 9 – OPSCHORTING

 

1.       In geval van overmacht kunnen de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht

nakoming van de verplichtingen van Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht, Van Eden Boomverzorging al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd

het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De consument/opdrachtgever is in dat geval

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

2.       Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers de werkzaamheden niet volgens de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

 

ARTIKEL 10 – MILIEU-ASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 

Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch, verantwoorde verwijdering van de afval- en/ of reststoffen die bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van

de opdrachtgever. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is

uitgebracht worden als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 11 – AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL

 

Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers binden deze laatste niet, tenzij zij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

 

ARTIKEL 12 – DE BETALING

 

1.       Alle werkzaamheden welke door Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers geschieden, worden, voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en vandaar in de prijs daarvan zijn begrepen, in rekening gebracht, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

2.       Facturen dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.       Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

 

ARTIKEL 13 – NIET TIJDIGE BETALING

 

1.       De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.

2.       Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers gerechtigd, rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3.       Bij niet-tijdige betaling heeft Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers het recht om de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.

4.       Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten

laste van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT

 

1.       Alle geleverde zaken blijven eigendom van Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

 

ARTIKEL 15 – UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING

 

1.       Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers heeft het recht om de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de opdrachtgever een aanvraag tot uitstel van betaling heeft ingediend.

 

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID

 

1.       De opdrachtgever vrijwaart Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers voor aanspraken van derden tegen Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers wanneer Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, wanneer deze informatie wel bij Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

2.       Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers is niet aansprakelijk wanneer de schade te wijten is aan opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van, of namens de opdrachtgever.

3.       De opdrachtgever is tegenover Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers zelf aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

4.       Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.

5.       Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

 

ARTIKEL 17 – KLACHTEN

1.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig nadat opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten aan de orde/ter zake verliest.

2.       Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De opdrachtgever verleent in dit geval zijn medewerking.

3.    Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de

zaken ontslaan de opdrachtgever niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of

levering van materialen.

4.    Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan er toe leiden dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

 

 

ARTIKEL 18 – SLOTBEPALING

 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, vastgesteld door Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers.